Producten

(33 producten)

Terug

Smaak

Druivenrassen

Categorieën

Land

Regio

Prijs

€ 6 - 76

Winkelmand  

product (leeg)

1

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

opgesteld ten behoeve van de leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren.

Een uitgave van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, gevestigd te Amsterdam, bij de

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven onder nummer V 40530553

2

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE

WIJNHANDELAREN

Artikel 1:

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

-

 

verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn of

gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of

daaraan verwante artikelen met een koper sluit;

-

 

koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan

verwante artikelen met verkoper sluit;

-

 

de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen, die

door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking

gesteld;

-

 

voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet

op de markt zijn gebracht;

-

 

consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

-

 

werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende

feestdagen;

-

 

schriftelijk: communicatie per brief, fax en e-mail.

Artikel 2

 

: Toepassing van deze voorwaarden

a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere

verkoopovereenkomst (hierna: "de overeenkomst") tussen verkoper en koper. Dit geldt, indien

de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door verkoper danwel

door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.

b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van

de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper jegens verkoper, voor

zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens verkoper heeft in

de artikelen 9, 12 en 13.

c. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verkoper en koper gesloten

overeenkomsten. Verkoper zal koper deze voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst

ter hand en/of beschikbaar stellen.

d. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst

tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk afstand

heeft gedaan van toepasselijkheid.

e. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers

voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.

Artikel 3:

 

Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.

b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als

door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.

Artikel 4:

 

Totstandkoming van een overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief

aanbod van verkoper.

b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste werkdag na

3

de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft

bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

c. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.

d. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de koper geen consument is, is

verkoper niet verplicht een ontvangstbevestiging van de uitdrukkelijke aanvaarding aan de

koper te doen toekomen.

Artikel 5:

 

Prijzen en kortingen

a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn

in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst resp. zoals

anders overeengekomen op die dag.

b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, "af verkoper",

inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief

omzetbelasting (maar inclusief omzetbelasting bij verkoop aan particulieren).

c. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van

verhogingen of toeslagen op de

1. invoerrechten,

2. accijnzen,

3. verpakkingen-/milieubelastingen,

4. andere belastingen,

5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties,

6. andere heffingen,

7. vrachttarieven,

8. transportkosten en verzekeringspremies van de contractgoederen en grondstoffen, die

voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in

het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico's.

d. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft het recht

de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de

prijswijziging.

Artikel 6:

 

Betaling

a. Behalve bij contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag

van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van

verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.

b. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper onverminderd het in

artikel 18 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht

op een vergoeding van rente en administratiekosten.

c. De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze

vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald

gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt

overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto

factuurwaarde.

Indien de koper een consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke

rente.

d. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien

zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:

1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;

2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;

3. ondercuratelestelling van koper;

4. overlijden van koper;

4

5. beslag onder koper;

6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen;

7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem

uit de overeenkomst voortvloeien.

e. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane

betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper

verbonden onderneming.

f. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden

onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper worden

verrekend.

g. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde

gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel

betalen.

h. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.

i. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle

vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder

dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 7:

 

Levering

a. Levering geschiedt "af verkoper", tenzij anders is overeengekomen.

b. Indien is overeengekomen levering "franco koper" gelden de volgende bepalingen:

1. Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen op het

afleveradres zullen worden geleverd.

2. Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1 bedoelde

vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.

3. De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper

aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het

uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het

laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de

daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor rekening van koper. Het risico van

de contractgoederen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.

4. Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de

drempel van het overeengekomen afleveradres.

5. Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden bij

het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks

met bestuurders ter beschikking te stellen).

c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.

d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen

levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen een redelijke termijn na

de dag van de aanmaning moeten leveren.

e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 8:

 

Reclames

a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken

redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na levering

schriftelijk aan verkoper opgeven.

Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de

desbetreffende factuur doen.

Indien de koper een consument is, is de wettelijke garantie uit het Burgerlijk Wetboek van

toepassing.

5

b. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare

vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen

afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7b bedoelde vervoermiddel door of

namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen

een afschrift daarvan aan verkoper zenden.

c. Koper moet verkoper - voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk

geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om

vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de contractgoederen in

originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de

contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of

doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.

d. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

e. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een

schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen

betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Tot meerdere

schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de

afnemers van koper) is verkoper niet verplicht. Bij verkoop aan consumenten geldt deze

aansprakelijkheid van de verkoper niet.

f. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van koper na

de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper. Indien verkoper koper in verband

hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering worden

gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming

franco aan het adres van de verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en

verzending zorgen.

Voor consumenten gelden, indien de aankoop elektronisch is geschied, de bepalingen uit artikel

9.

Artikel 9

 

Herroepingsrecht

Op contractgoederen is, indien deze elektronisch zijn besteld door en worden geleverd aan

consumenten, het wettelijke herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft 7 werkdagen,

gerekend vanaf de datum van aflevering, de tijd de contractgoederen te retourneren. Bederfelijke

waren zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 10:

 

Eigendomsvoorbehoud

a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al zijn

verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu

of in de toekomst) van verkoper aan koper of terzake andere werkzaamheden verricht door

verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper danwel de

betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde

overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

b. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in lid a de

contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de

normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan

derden verpanden.

c. Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om

onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of

daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper bevestigen.

d. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden

van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een

6

beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te

nemen.

e. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte

nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.

f. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen

naar behoren tegen normale bedrijfsrisico's verzekeren.

Artikel 11:

 

Pallets

a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor eigen risico

binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.

b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 12:

 

Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen in geval

van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het

hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders

op tijd uit te voeren.

Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst

van de rechter en zonder schadevergoeding.

Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht of

onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer

aangemerkt:

1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,

2. burgeroorlog,

3. oproer,

4. mobilisatie,

5. werknemersacties van welke aard ook,

6. (weg) blokkades,

7. uitsluiting van werknemers,

8. plotselinge bedrijfsstoornissen,

9. plotseling excessieve ziekte van personeel,

10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en

verpakkingsmaterialen,

11. overheidsvoorschriften,

12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van

overheidswege,

13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,

14. brand,

15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),

16. overstroming.

c. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van

verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en

schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

7

Artikel 13:

 

Aansprakelijkheid van verkoper

a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8.e,

behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de

verkoper of van zijn leidinggevende ondergeschikten.

b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige "verdere" schade, gevolgschade daaronder

begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade,

winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit

aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper

ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan koper

geleverde goederen.

c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen

6:185 BW e.v. verstrekt zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van het product

aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij

verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

d. Bij verkoop aan consumenten geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper niet.

Artikel 14:

 

Wijze van verhandeling

a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige

verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper evenwel

toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te

verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking

in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van

verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van Euro

5.000,=. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te stellen. Naast deze

boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomsten) met koper

met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 15:

 

Publiciteits- en promotiemateriaal

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning

van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt,

blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.

Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers

kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 16:

 

Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.

Artikel 17:

 

Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van

de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid,

vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten) tussen verkoper en koper of

deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 18:

 

Toepasselijk recht en geschillen

8

a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin

naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke

andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van

verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding

heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest,

tenzij koper een consument is, dan geldt dat de op basis van het toepasselijke recht bevoegde

rechter bevoegd is.

c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil

tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel

van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere

overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en

met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen

van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 19:

 

Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter

handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze

voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Ten aanzien van buitengerechtelijke

incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden vastgesteld aan de hand van het geldende

incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Consumenten zijn deze kosten pas

verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

(Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterd

 

am onder

nummer: 44/2008)